#

BẢO HIỂM XE MÁY BẮT BUỘC

Quyền lợi vượt trội

  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người : 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản : 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

PHẠM VI BẢO HIỂM

  • Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
  • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận