#

BẢO HIỂM TOÀN DIỆN CHO HỌC SINH

Phạm vi bảo hiểm

  • Điều kiện A: Bảo hiểm cho trường hợp tử vong do ốm đau, bệnh tật
  • Điều kiện B: Bảo hiểm cho trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn;
  • Điều kiện C: Bảo hiểm cho trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản;
  • Điều kiện D: Bảo hiểm cho trường hợp nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thai sản thương tật thân thể do tai nạn

Số tiền bảo hiểm

  • Số tiền bảo hiểm cho mỗi điều kiện bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của PTI trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm ứng với điều kiện bảo hiểm đó.
  • Số tiền bảo hiểm từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho mỗi điều kiện;

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  • Là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường học: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

PHẠM VI ĐỊA LÝ

  • Những rủi ro xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam