#

BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN

Phạm vi bảo hiểm

  • Tính mạng, thương tật của thuyền viên gây ra:
  • Trong quá trình làm việc và sinh hoạt trên tàu,
  • Tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Loại trừ

  • Hành vi cố ý gây thương tích của Người được bảo hiểm
  • Người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, ma túy, chất kích thích
  • Hậu quả của bệnh tật của người được bảo hiểm
  • Người được bảo hiểm vi phạm nội quy làm việc trên tàu, vi phạm pháp luật
  • Chiến tranh, đình công, bạo động

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  • Thuyền trưởng, máy trưởng, sỹ quan, thủy thủ, người làm công trên tàu