#

BẢO HIỂM ĐÓNG TÀU

Phạm vi bảo hiểm

  • Thân tàu và máy móc tàu
  • Trách nhiệm đâm va
  • Tổn thất chung và chi phí cứu hộ

Loại trừ

  • Hành vi cố ý của người được bảo hiểm
  • Chiến tranh, đình công, bạo động
  • Vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh hóa, điện từ
  • Thiệt hại về dữ liệu phần mềm
  • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  • Trách nhiệm của chủ xưởng đóng tàu với bản thân con tàu và trách nhiệm với bên thứ ba trong quá trình đóng tàu